Батлан даалтын мэдээ

5 сар 18 өдрийн өмнө

2018 онд олгосон батлан даалтын мэдээлэл

Зээлийн батлан даалтын сангаас 2018 онд батлан даалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нэрсийн жагсаалт, батлан даалтын дүн мэдээлэл.


2018/11/29

Батлан даалтын мэдээ

                                Батлан даалт шийдвэрлэсэн байдал 
                                         /өссөн дүнгээр 2013-2018.III/
                                                                                                                             
/сая төгрөг/

Утга

Харилцагчийн тоо

Эзлэх хувь

Зээлийн хэмжээ

Батлан даалтын хэмжээ

Эзлэх хувь

Батлан даалт гаргахаар шийдвэрлэсэн

674

63,4%

178,660.37

82,275.79

58.39%

Хаагдсан

260

40.75%

42,531.90

17,317.70

23.24%

 

Шилэн данс
Анкет татах хэсэг
Байгаль орчин нийгэм жендерийн тайлан
Харилцагч байгууллага нэвтрэх