ХҮСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

 • 1. Зээл хүсэгч, хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • 2. Бизнесийн товч танилцуулга
 • 3. ЖДҮЭ-ийн гэрчилгээ, тодорхойлолт
 • 4. Зээл хүсэгч, хамтран зээл хүсэгчийн оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • 5. Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл / шаардлагатай тохиолдолд /
 • 6. Төсөл / төслийн зааврын дагуу /
 • 7. Санхүүгийн тайлан /Сүүлийн 1 жилийн/
 • 8. Орлого нотлох баримтууд
 • 9. Зээл хүсэгч, холбоотой этгээдийн нэр дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • 10. Зээл хүсэгч, холбоотой этгээдийн нэр дээр хуулийн этгээдийн лавлагаа
 • 11. Зээл, барьцааны гэрээ, дансны хуулга
 • 12. Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, итгэмжлэл
 • 13. Барьцаа хөрөнгийн зураг
 • 14. ЗБДС-н төслийн өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
 • 15. Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ /B ангиллын салбарт хамаарагдах бол/
 • 16. Сангаас шаардсан холбогдох бусад баримт бичиг
 • 17. Бүрэн гүйцэд бөглөсөн батлан даалтын өргөдлийн маягт
 • 18. Бүрэн гүйцэд бөглөсөн Байгаль орчин, Нийгмийн үнэлгээний 6 ажлын хуудас